Vedtægter

Her er de sidst opdaterede vedtægter for Gylling Forsamlingshus.

Vedtægter

Gylling Forsamlingshus.

Købmagergade 21, Gylling, 8300 Odder – www.gyllingforsamlingshus.dk - Cvr-nr.: 20 16 97 96
Mail: [javascript protected email address] - Konto: 1944 / 9460 100 269 – Giro: + 73 +86222523

Vedtægter for Gylling Forsamlingshus

§ 1.
Foreningens navn er: "Gylling Forsamlingshus"

§2
Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

Medlemskab, hæftelse og udelukkelse.

§ 3.
Som medlem kan optages enkeltpersoner med bopæl på eller tilknytning til egnen. Medlemskab koster kr. 100,- pr person, som giver 1. stemme. (ændret i 2020)

§ 4
Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

§ 5.
Medlemskabet kan ikke overdrages.

§ 6.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Udelukkelse af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Kapitalforhold, regnskabsår og revisor.

§ 7.
Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, salg af medlemsbeviser, belåning samt udlejning af foreningens lokaler.

§ 8.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§ 9
Regnskabet revideres af registreret revisor.

Bestyrelsen

§ 10.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på Generalforsamling for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der vælges 2 medlemmer i ulige år, og 3 medlemmer i lige år.
Der vælges minimum 1 suppleant hvert år.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som har til formål at lave arrangementer til støtte for Gylling Forsamlingshus.

§ 11.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det påkrævet. Der føres protokol over mødet.

Generalforsamling

§ 12.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen sker ved opslag i Dagli'Brugsen, lokale Facebook-grupper og Forsamlingshuset.
Et hvert medlem har 1 stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er enhver der har været medlem i mindst 7 dage.

§ 13
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
5. Næste års kontingent.
6. Vedtægtsændringer (skal være formanden skriftlig i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen).
7. Indkomne forslag (skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før  generalforsamlingen).
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af suppleanter.
10. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som ordinære generalforsamlinger.

Vedtægtsændringer

§ 15
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 del af de mødte stemmer derfor. Forslag til ændring af vedtægter skal være indgivet til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen.

Tegningsregel

§ 16
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Salg af fast ejendom, opløsning af foreningen
Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum. Ved eventuel opløsning, overgår foreningens formue til almennyttige velgørende formål i Gylling by, efter indstilling fra bestyrelsen og med godkendelse af den til opløsningen indkaldte generalforsamling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. juni 2020.